HACCP - Planowanie, zasady wdrażania i weryfikacja

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, do wdrożenia systemu HACCP - Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, ustawowo zobowiązane zostały wszystkie zakłady produkcji i obrotu żywnością, bez względu na wielkość, za wyjątkiem producentów na etapie produkcji pierwotnej. W Polsce obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP mają wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem żywnością, a więc wszystkie organizacje, które zajmują się:

 • produkcją żywności
 • sprzedażą żywności (hurt i detal)
 • przechowywaniem (składy, magazyny, chłodnie)
 • transportem ludzi z jednoczesnym podawaniem potraw (kolej, lotnictwo, żegluga)
 • transportem żywności (usługi logistyczne, spedycja, magazynowanie)
 • sprzedażą żywności gotowej (bary, restauracje)
 • nieodpłatnym podawaniem i dostarczaniem żywności, w tym potraw (instytucje charytatywne)
 • dowolną działalnością, jeśli prowadzą: stołówki zakładowe, bufety czy restauracje.

W związku z powyższym oferujemy Państwu:

Analizę stanu istniejącego/ Audit zerowy:

Zapoznanie się z działalnością Przedsiębiorstwa, rodzajem produkowanych asortymentów lub charakterem świadczonych usług. Ocena stanu wdrożenia zasad GMP, GHP - weryfikacja systemu HACCP za pomocą ankiety mając na uwadze wymagania formalno-prawne w Polsce. Ankieta zostaje wypełniona poprzez rozmowę z przedstawicielem firmy, pracownikami i dzięki obejrzeniu Przedsiębiorstwa. Analiza ta pozwala na ocenę stanu przedsiębiorstwa, dające kierownictwu firmy wiedzę o zmianach, jakie należy wprowadzić w firmie, aby wdrożyć system HACCP.

Doradztwo i porady poprzez indywidualne konsultacje w zakresie systemu HACCP wymaganego w Polsce, drogą e-mailową, gwarantujące szybki i stały kontakt ze specjalistami, jak i konsultacje prowadzone przez naszych konsultantów bezpośrednio w Państwa firmie. Konsultanci tworzą dokumentację dostosowaną do wybranego przez klienta odnośnika HACCP: Codex Alimentarius, Norma Duńska obejmującego:
 

PLAN HACCP - Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, w skład którego wchodzi:

 • opis produktu

 • blokowe schematy technologiczne produktów, usług

 • analiza zagrożeń na każdym etapie procesu technologicznego/przepływu towaru.

 • identyfikacja Krytycznych Punktów Kontrolnych - CCP

 • monitoring, kontrola CCP

PROCEDURY SYSTEMOWE, w skład, których wchodzą:

 • Nadzór na dokumentacją i danymi,

 • Nadzór nad zapisami,

 • Nadzór nad niezgodnościami,

 • Monitoring CCP i działania korygujące,

 • Audyty wewnętrzne

PROCEDURY HACCP, INSTRUKCJE OPERACYJNE

 • określenie działań podejmowanych w ramach planu, pomagającego wdrożyć zasady HACCP w placówce,

 • wyznaczenie zasad produkcji, przechowywania, obróbki, bezpieczeństwa żywności.

ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP

 • stworzenie instrukcji GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) oraz GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) obowiązującej dla całego zakładu.

PLANY UTRZYMANIA HIGIENY 

 • określenie najważniejszych obiektów, które zgodnie z planem HACCP muszą pozostać czyste,

 • opis czynności, jakie należy podjąć w celu zachowania odpowiednich standardów higieny,

 • spis środków polecanych środków dezynfekujących,

 • ustalenie terminów wykonywania działań porządkujących,

 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie tej części planu HACCP.

KSIĘGA HACCP (w przypadku normy duńskiej)

 • uporządkowany zbiór wszystkich dokumentów, dzięki którym możliwa jest weryfikacja działań systemu HACCP podejmowanych w firmie.

SZKOLENIA 

kadry kierowniczej, zespołów operacyjnych powołanych w Państwa firmie do wdrażania systemu HACCP w Polsce, auditorów wewnętrznych, jak i szkolenia pracowników fizycznych z zakresu zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), GHP (Dobrej praktyki Higienicznej), Szkolenia całego personelu z zasad systemu HACCP. Zwrócą one uwagę osób zatrudnionych w firmie na istotę HACCP. Umożliwią sprawne zarządzanie systemem, podkreślą rolę prowadzonej dokumentacji, a także wagę działań podejmowanych na wszystkich szczeblach.

Weryfikacja systemu/audyty wewnętrzne - działania pozwalające dokonać weryfikacji i oceny wdrożonych już rozwiązań systemowych

Udoskonalenie systemu - doradztwo w zakresie funkcjonującego już systemu